Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Fijnjetezien.nl

Inloggen of inschrijven

Honden uitlaat beleid Gemeente HELLEVOETSLUISKort verslag raadscommissies d.d. 23 en 24 mei j.l.

 

We hebben inmiddels bij de commissies WWR en ZWO de bekende 5 minuten spreekrecht goed kunnen benutten, en dat is naar ons idee zeer spoedig verlopen.

Op voorhand hebben we de presentatie digitaal naar beide commissies verzonden wat ook

heel goed is ontvangen. Dat is gebleken uit de positieve reacties van zowel de commissies als de betrokken wethouders.

Arie Waijenberg heeft in beide gevallen het woord gevoerd.

Voor de commissie WWR hadden we de volgende onderwerpen:

 1. meer uitlaat mogelijkheden per wijk / woonomgeving

 2. meer vuilnisbakken op de uitlaat gebieden met opruimplicht

 3. uitlaat gebieden zonder opruimplicht / aanlijnplicht voor bejaarden en gehandicapten (vervangen) met : minder validen

Voorts heeft hij aandacht gevraagd voor een op te richten hondenspeeltuin waar vrijwilligers een plek kunnen vinden en er voor de werklozen mogelijk een opstap naar de maatschappij / arbeidsmarkt kan worden gecreëerd.

Hij heeft de commissie gevraagd de presentatie serieus te bestuderen. Dit bleek eigenlijk een beetje overbodige vraag want het bleek dat het inmiddels al een beetje bekeken was en het nogal wat indruk gemaakt heeft.

Na het inspraak moment worden de commissieleden nog in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Deze vragen gingen meer over onze gedachtegang en verder hadden ze meer positieve opmerkingen.

Tot slot kreeg wethouder P. Schop het woord. Deze had de presentatie ook al onder ogen gehad en toonde zich zeer positief. Over het plaatsen van vuilnisbakken zei hiuj dat die binnenkort uitgebreid zouden worden maar mochten wij nog wensen hebben dan hoort hij dit graag Hij gaf aan dat hij graag gebruik wilde maken van onze kennis en expertise. Hij nodigde ons uit om met de daartoe aangewezen ambtenaren op korte termijn om de tafel te gaan zitten.

Aanvankelijk werd ons medegedeeld dat het niet de bedoeling was dat je eenzelfde stuk behandelde in een andere commissie. Volgens Arie was dit ook niet een zelfde stuk waar spreektijd voor werd aangevraagd maar een uitbreiding betreffende sociaal isolement van minder validen, bejaarden.

Daarom toch maar doorgezet om het ook te bespreken in Comm. ZWO

Voor de commissie ZWO brachten we tevens de sociaalpsychische gezondheidsproblemen aan de orde.

 1. Onder het huidige beleid zouden bejaarden hun hond naar een asiel moeten brengen omdat ze de poep niet kunnen opruimen en ze het risico lopen op hoge boetes. Bovendien kunnen ze ook niet even naar de huidige veraf liggende losloop plaatsen.

  Dit zou natuurlijk verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben en derhalve betekent dit nog eens dat ze minder, of zelfs helemaal niet, meer buiten komen.

 2. De bejaarden daardoor geen sociale contacten meer onderhouden.

 3. De bejaarden hun vaste contacten in de buurt kwijt raken.

 4. Geïsoleerdheid van de bejaarden.

 5. De gezondheid van de bejaarde afneemt wegens gebrek aan psychosociaal- en somatisch

  Welzijn.

Na Arie zijn betoog kreeg ook deze commissie de gelegenheid om vragen te stellen. Waarschijnlijk heeft Arie zo’n indruk gemaakt, dat er maar een vraagje kwam, wat eigenlijk meer ter ondersteuning was van het hele gebeuren.

Dhr Daan Dankaard, fractie voorzitter PVDA, vulde nog aan dat hij een brief heeft geschreven aan de Raad over het uitlaatbeleid. Die brief word als ingekomen stuk behandeld in de Raadsvergadering van 31 Mei a.s. (laat je zien op de publieke tribune)

De fractie voorzitter van Groen Links stelde de vraag of wij ook bereid waren om mee te praten over een duurzamer beleid ten aanzien van de hondenuitlaat en isolementsproblematiek van bejaarden. Arie heeft daarop positief geantwoord.

Marjan Peelen ,IBH, gaf ook aan dat het vrijwilligers project “FIJN JE TE ZIEN” , wat Arie ook al eerder aanhaalde, er ook juist is om problemen met isolement van alleenstaanden via hun Buurtverbinders ondersteund en probeert te voorkomen, waarbij dit initiatief een welkome aanvulling is.

Vervolgens kon wethouder H. van der Velde zijn mening / besluit geven over het hele verhaal.

Ook hij schijnt zich al een beetje te hebben ingelezen in de presentatie, en stond ook volledig achter onze doelstelling. Hij beschouwde het eigenlijk al als een soort van een goed burger initiatief en beloofde samenwerking met de bevoegde ambtenaren om met ons van gedachte te wisselen.

Na het einde van de vergadering ZWO hadden we nog een goed gesprek met mevr. B. Verschoor., Groen Links. Zij was speciaal naar deze avond gekomen nadat gisteren in de commissie WWR ons verzoek al had ondersteund en wilde meer weten juist over dat stukje Sociaal Isolement en wat daar aan te doen .

(Bianca Verschoor is inmiddels ook lid van onze club geworden!!! HARTELIJK WELKOM)

Zij stelde voor, om naast het voorgaande, tevens een groep leden van de raad, liefst van elke partij minimaal een persoon, bereid te vinden om apart met ons om de tafel te gaan zitten om een “plan de campagne” te maken. Dit dient wel binnen 2 weken gebeuren omdat zij het op de agenda voor de zomer -nota (4juli 2018) wil hebben. Daartoe zal zij komende maandag, als alle fracties vergaderen, vragen om mee te werken en onze nota te bespreken zodat dit in de Zomer-Nota kan worden megenomen. Dit initiatief neemt zij om te voorkomen dat het hele probleem van hondenuitlaat op de lange baan word geschoven en pas eind dit jaar een keer op de agenda van de Raad komt.

Wordt vervolgd.