Info voor organisaties


Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis heeft als belangrijke taak om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Maar de organisatie heeft zelf het eerste en het laatste woord: die bepaalt altijd zelf wie wel of niet vrijwilliger kan worden bij hun organisatie.

Indien u een vacature vacant hebt kunt u op deze site FIJNJETEZIEN bij "HULP GEVRAAGD" uw aanvraag voor een vrijwilliger inbrengen. Deze aanvraag wordt zichtbaar voor elke bezoeker en als extra wordt deze aanvraag door het CVH verwerkt en komt in het totale overzicht terecht van openstaande vacatures onder het kopje VRIJWILLIGERSWERK in de menubalk op de homepage.

Zijn er speciale vaardigheden in uw organisatie nodig of moeten vrijwilligers bijgeschoold worden: ga rond de tafel zitten met de projectleider van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis om een goed voorstel te maken. 

Deskundigheidsbevordering

Dit kan op allerlei gebieden: - Ontwikkeling in vrijwilligerswerk - Subsidieaanvragen - Arbo, verzekeringen en bestuursverantwoordelijkheden - Publiciteit - ICT - Omgaan met moeilijke mensen - Jongeren en maatschappelijke stage - Opvoedingsperikelen -Vergadertechnieken - Baliewerk - Fondsenwerving - Conflicthantering en ieder ander gewenst onderwerp.

Verder zijn er allerlei soorten extra subsidiemogelijkheden welke u via Stichting Push dient aan te vragen. Informeer bij onze baliemedewerkers voor meer info.

Toolkit Competentie-ontwikkeling Vrijwilligerswerk

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid, meedoen…. Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn. Duidelijk is dat kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen. Het is een investering waard, want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld.

EVC is een uitstekend instrument, geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de EVC2methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden in de uitvoering niet duur. En, misschien wel het belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen zelf in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.  
Informeer bij onze baliemedewerkers voor meer info hierover.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Hellevoetsluis heeft per 1 januari 2009 voor haar vrijwilligers de volgende polis afgesloten:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Hierin is een complete dekking geregeld voor de vrijwilliger, en de VNG Vrijwilligers PlusPolis

  • Ter herinnering: Alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Hellevoetsluis verrichten zijn verzekerd:
  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren,
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

De voorwaarde is dat de organisatie waar zij vrijwilligerswerk verrichten als vestigingsplaats “Hellevoetsluis” heeft. Extra informatie kunt u hier vinden https://www.centraalbeheer.nl/CB%20Downloads/Brochure_VNG_Vrijwilligersverzekering.pdf 
 https://www.centraalbeheer.nl/CB%20Downloads/lvv13-vrijwilligersverzekering.pdf

Aansprakelijkheid

Hoe zit dat dan met verzekeringen en aansprakelijkheid?"
"Wie is aansprakelijk als de vrijwilliger blijvend letsel krijgt?"
Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij maatschappelijke initiatieven?
De vraag wie waarvoor verantwoordelijk is bij een maatschappelijk initiatief en vrijwilligerswerk, leeft sterk onder de respondenten.

Veel antwoorden op deze vragen staan in het informatiefolder: Overheid en burgerinitiatief: omgaan met aansprakelijkheid. (Download hier) Welke strategie kiest u? Dit informatieblad geeft een korte beschrijving van de relevante aansprakelijkheidswetgeving en een overzicht van de strategieën die gemeenten kunnen hanteren in hun omgang met aan­sprakelijkheid in relatie tot burgerinitiatieven. Hoe weeg je de risico's bij de verschillende type maatschappelijke initiatieven? Hoe regel je de aansprakelijkheid? Deze publicatie geeft hier een handreiking voor.
Basis voor de publicatie is het BZK onderzoek: 'Regel die burgerinitiatieven', dat zich richt op aansprakelijkheid rond burgerinitiatieven in de open­bare ruimte. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe aansprakelijkheid werkt en hoe je met risico's en schade kunt omgaan.

Modelcontract voor vrijwilligers

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. 

Wenst u een voorbeeld van ons te ontvangen? bezoek ons dan aan de balie in het Cultuurhuis.

ARBO wetgeving voor vrijwilligersorgansisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat er civiele claims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat er deugdelijk arbobeleid wordt uitgevoerd en dat men ook goed is verzekerd. Bij ons aan de balie is een brochure over ARBO-wetgeving verkrijgbaar.

Protocol calamiteiten in de sport                          

Wat te doen bij mishandeling of overlijden op het speelveld. Een praktisch protocol waarin duidelijk staat beschreven wat de procedure is bij eventuele calamiteiten. 

Dit Protocol Calamiteiten in de sport is opgesteld naar aanleiding van het steeds vaker voorkomen van agressie en het toenemende aantal sterfgevallen op het speelveld.
Bij de ene sport komt dit vaker voor dan bij de ander maar, wanneer het gebeurd, is het noodzakelijk om de juiste handelingen zo snel mogelijk uit te voeren.
Dit protocol zal voorzien in de behoefte om georganiseerd te werk te gaan na een calamiteit. Het protocol is niet alleen gericht op het volgen van de juiste handelingen die door agressie zijn ontstaan maar ook bij (ernstige) blessures en het overlijden van een persoon op of rond het speelveld.

Protocol Calamiteiten in de Sport.pdf

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Wilt u als vrijwilliger met kinderen, kwetsbare personen of in een bestuursfunctie aan de slag gaan? Het Ministerie van Justitie kan een verklaring omtrent het gedrag afgeven aan vrijwilligers, als een organisatie daar om vraagt.

Informatie voor organisaties over de VOG
De gemeente moedigt organisaties aan om een VOG verplicht te stellen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. De aanvraag van een VOG brengt kosten met zich mee die u als organisatie zult moeten dragen. Bedenk daarom goed welke vrijwilligers volgens u echt een VOG moeten hebben. De gemeente is van mening dat het bestuur van een organisatie verantwoordelijk is voor een veilig klimaat binnen een organisatie die werkt met kwetsbare groepen.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zal vanaf 1 juli 2013 van kracht zijn. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden? In vier pagina’s wordt de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd.

De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een  aandachtsfunctionaris vaststelt. De digitale folder geeft hierover informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Download de folder hier: folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’

Klachtenreglement

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Conflicten en klachten kunnen betrekking hebben op tal van zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over de werkrelaties tussen vrijwilligers onderling, over de verhouding tussen vrijwilligers en beroepskrachten, er kunnen klanten zijn die klachten hebben, etc. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Bij ons kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook helpen bij bemiddeling van een klacht.

Infoformatie subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Interessant voor vrijwilligersorganisaties is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een AED. Informeer bij uw gemeente omtrent de eisen hiervan.

Sociale kaart

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
 DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.
Zie www.Digitale-Sociale-Kaart.nl