Info voor vrijwilligers


Er zijn verschillende zaken die handig zijn om te weten i.v.m. vrijwilligerswerk.

Is iets niet duidelijk? Neem dan contact op met onze baliemedewerkers, wij zijn blij met uw vragen en opmerkingen!

Tips voor toekomstige vrijwilligers

  • Verschillende terreinen verkennen: doe iets wat dicht bij je hart ligt en leuk vindt.
  • Ga nieuwe uitdagingen niet uit de weg.
  • Maak een vrijblijvende afspraak met een vrijwilligersorganisatie en draai een keertje mee.
  • Spreek een duidelijke proeftijd af: neem bijv. een maand de tijd om te kijken of het bevalt. Dit geldt wederzijds, dus ook voor de organisatie.
  • Vraag om een vrijwilligerscontract.
  • Spreek duidelijke tijden van beschikbaarheid af

Onkostenvergoeding en Belasting

Alle door u als vrijwilliger werkelijk gemaakte kosten mogen worden vergoed zonder dat de Belastingdienst dat hoeft te weten. Zowel u als de instelling hoeft deze niet op te geven zolang de vergoedingen maar kostendekkend zijn. Dit geldt ook voor kilometervergoedingen die niet meer bedragen dan de gemiddelde kilometerprijs die voor uw auto geldt.

Ontvangt u meer vergoeding dan de werkelijke kosten, dan hoeven u en de instelling dat eveneens niet op te geven aan de Belastingdienst, als het maximum vrijgestelde bedrag per jaar maar niet wordt overschreden. Voor 2015 geldt een maximale vergoeding van € 1.500,- per jaar, ongeacht het aantal organisaties waar u als vrijwilliger vrijwilligerswerk doet. Meer info: www.belastingdienst.nl.

Onkostenvergoeding en uitkeringsinstanties

Uitkeringsgerechtigden mogen meestal vrijwilligerswerk doen met behoud van de uitkering, maar zijn hierbij wel gebonden aan regels. Vrijwilligerswerk wordt wel gewaardeerd en staat goed op uw C.V.. De gemeente Hellevoetsluis moedigt vrijwilligerswerk onder uitkeringsgerechtigden aan, maar voorkom moeilijkheden en informeer vooraf bij de klantmanager van uw uitkeringsinstantie.

  

Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Hellevoetsluis heeft per 1 januari 2009 voor haar vrijwilligers de volgende polis afgesloten:  - VNG Vrijwilligers Basispolis Er is eveneens de onderstaande aanvullende polis afgesloten:- VNG Vrijwilligers PlusPolis

Samenvattend: alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk binnen Hellevoetsluis verrichten zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • een minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

De voorwaarde is dat de organisatie waar zij vrijwilligerswerk verrichten als vestigingsplaats “Hellevoetsluis” heeft.
Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Extra informatie kunt u vinden op de website van de gemeente
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Vrijwilligerswerk

Modelcontract voor de vrijwilliger

Organisaties en vrijwilligers kunnen wederzijds afspraken maken rondom het uit te voeren vrijwilligerswerk. Dat kan mondeling maar ook in een overeenkomst of contract.
Speciaal voor Hellevoetsluis is er een model gemaakt en zowel organisaties als vrijwilligers kunnen bij ons een dergelijk modelcontract aanvragen. Hierin kunnen zaken als overeengekomen werktijden, vergoedingen geregeld worden. Maar ook kunnen er afspraken gemaakt worden over inwerkperiode, aard van begeleiding, deelname aan (werk)overleg etc. Tevens is het contract eenvoudig aan te passen aan specifieke afspraken. Informeer bij de baliemedewerkers in het cultuurhuis hiervoor.

ARBO-wetgeving voor vrijwilligersorganisaties

Het doel van de arbeidsomstandighedenwet (ARBO) is het terugdringen van ziekteverzuim en het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Sinds 1998 geldt de Arbo-wet ook voor vrijwilligersorganisaties. Het uitgangspunt hiervan is dat vrijwilligers ook recht hebben op goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zorgen goede arbeidsomstandigheden uiteindelijk voor beter en langer functionerende vrijwilligers, het voorkomt ziekteverzuim en bovendien werkt het positief voor het imago van de vrijwilligersorganisatie.

Bestuurders van organisaties zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden van vrijwilligers.
Volgens de wet moet een RI&E worden uitgevoerd om de arbeidsrisico's te inventariseren. Aanvullend moet een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd. In dit plan van aanpak staat vermeld wat er moet gebeuren, hoe, door wie en wanneer, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ons is een checklist voor het uitvoeren van de RI&E voor vrijwilligersorganisaties en sportorganisaties aan te vragen.

Klachten

Binnen een vrijwilligersorganisatie kunnen conflicten of klachten ontstaan. Voor vrijwilligers is het daarom verstandig te informeren of er een klachtenreglement bestaat.

Meestal worden onenigheid en geschillen vrij eenvoudig opgelost. De betrokken personen bespreken onderling hun wensen en verwachtingen, spreken hun ongenoegen uit en komen gezamenlijk tot een oplossing. Echter, soms komen mensen er samen niet uit, er wordt geen compromis gevonden en het conflict groeit. Het is dan belangrijk hier een antwoord op te hebben. Voor het oplossen van moeizame werkrelaties, conflicten of klachten is het voor vrijwilligersorganisaties raadzaam een klachtenreglement te hebben. In dit reglement wordt omschreven wat te doen bij klachten en geschillen.

Komt u er niet uit?  
Bij het CVH kunt u een voorbeeld van een klachtenreglement opvragen. Hierin staan alle elementen die in een dergelijk reglement thuishoren. Eventueel kunt u dit reglement naar eigen inzicht uitbreiden of elementen laten vervallen die niet op uw organisatie van toepassing zijn.
Voor persoonlijke bemiddeling kunnen zowel organisaties als vrijwilligers terecht bij het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis aan de balie van het Cultuurhuis.