Nieuwsbrief juni 2021Nieuwsbrief JULI 2021

In deze nieuwsbrief geven we u een update van de activiteiten en voortgang van Stichting Woonhof Westvoorne (voorheen Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne).

Waarom ons initiatief?

 Het duurt nog even, maar al over 17 jaar is 51% van alle huishoudens 60+ (nu 33%). Dit gaat een enorme druk op de zorg opleveren. Daarnaast vindt de overheid het nodig dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun hun eigen huis blijven wonen. Er is dan wel passende woonruimte nodig en een stevig sociaal netwerk. 

Stichting Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne (voorheen Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne) is een particulier initiatief die zich sinds december 2018 inzet voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Westvoorne volgens het concept van Stichting Knarrenhof https://www.knarrenhof.nl

Ons doel is de bouw van een woonhof (grondgebonden en/of appartementen) met maximaal vijfentwintig woningen in een zelfredzame sociale omgeving (“noaberschap”) met gemeenschappelijke voorzieningen. De insteek is dat op hoge leeftijd in de eigen woonomgeving zelfstandig kan worden gewoond. We hebben vastgesteld dat binnen de gemeente hieraan grote behoefte is.

Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne à Stichting Woonhof Westvoorne

Begin van dit jaar hebben we besloten ons initiatief een duidelijker positie te geven door middel van het oprichten van een stichting: Stichting Woonhof Westvoorne.

Het doel van de stichting staat in de statuten als volgt beschreven:

  1. De Stichting heeft ten doel het realiseren van een betaalbare alternatieve woonvorm voor senioren in de gemeente Westvoorne waar tot op hoge leeftijd zelfstandig kan worden gewoond.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zelfstandig dan wel in samenwerking met andere partijen initiatieven te ontplooien, dan wel mogelijkheden te onderzoeken, ter zake realisatie van woonvormen ten behoeve van senioren waarbij het gaat om zelfstandige woningen met gemeenschappelijke voorzieningen met mogelijkheid voor ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten (concept Knarrenhof).

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vijf inwoners uit de gemeente Westvoorne.

mw. E. Maasdam (voorzitter), mw. A. de Glopper (vicevoorzitter), dhr. B. Hamer (secretaris), dhr. C. Hokke (penningmeester) en dhr. J. van den Brand (algemeen bestuurslid). Adviseurs van de stichting zijn dhr. F. Voormeeren en dhr. R.E. Korteland.

Programma van Eisen en rekenmodel

We hebben een document gemaakt waarin onderdelen van een woonhof zoals wij dit zien in detail staan beschreven. 

Contact met de gemeenteraad

Afgelopen jaar hebben we weer gesprekken gevoerd met verschillende leden van de gemeenteraad.

In de gemeenteraad is het onderwerp woonhof meerdere keren aan de orde geweest.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van een discussienota door de ambtelijke organisatie: “Discussienota Woonhoven in Westvoorne”. Deze discussienota is op 1 maart in de commissievergadering Grondgebied en Milieu besproken.

Discussienota Woonhoven in Westvoorne 

De discussienota Woonhoven in Westvoorne is op 1 maart in de commissievergadering G&M besproken. Namens onze stichting is er door mw. E. Maasdam (voorzitter) ingesproken. Hierbij is nog eens duidelijk gemaakt wat het belang is ons initiatief en wat hierbij precies de behoeften zijn. Uit de bespreking is duidelijk geworden dat alle fracties binnen de gemeenteraad voorstander zijn van een woonhof binnen de gemeente. Wel wordt variatie in leeftijd binnen een woonhof belangrijk gevonden. Het vinden van een geschikte locatie blijft een punt.

Ontwikkelingen Drenkeling 2 (Rockanje)

Het voorontwerp bestemmingsplan Drenkeling Fase 2 heeft tot en met woensdag 21 juli ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Reacties op het plan kunnen worden gestuurd aan het college van B&W.

Wat ons in het plan opvalt is dat huisvestingsmogelijkheden voor jongeren alleen als speerpunt wordt genoemd.  Verder wil men door het bouwen van appartementen anticiperen op de toenemende vergrijzing.

Graag zien we alternatieve huisvestingmogelijkheden voor senioren ook als speerpunt wordt opgenomen in het plan, bijvoorbeeld in de vorm van een woonhof.

Het alleen maar bouwen van appartementen voor senioren is wel erg eenzijdig. Er is zeker ook behoefte aan grondgebonden woningen voor senioren. In een woonhof kan dit mogelijk gecombineerd worden.

Onze schriftelijke reactie is inmiddels verzonden aan het college van B&W.

Catharina, thuis op Voorne

Met Catharina, thuis op Voorne (voorheen Catharina stichting) zijn we opnieuw in gesprek over de mogelijkheid voor een gezamenlijk project in Oostvoorne. De gemeente heeft aangegeven hieraan de medewerking te willen verlenen. Op dit moment wordt een locatie onderzocht.

Nog even voor de duidelijkheid

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in ons initiatief.

Dit is natuurlijk volledig vrijblijvend en zonder enige verplichting.

Mogelijk heeft u zich ook bij de Stichting Knarrenhof ingeschreven voor de gemeente Westvoorne.

Dit wordt door Stichting Knarrenhof in verband met de privacy niet aan ons doorgegeven.

Personen kunnen daarom wel bij Stichting Knarrenhof geregistreerd staan, maar onze nieuwsbrief niet ontvangen omdat het email-adres bij ons niet bekend is.

Berichtgeving vanuit Stichting Knarrenhof richting de personen die staan ingeschreven gaat pas plaatsvinden op het moment dat er werkelijk een geschikte locatie binnen de gemeente door Stichting Knarrenhof is gevonden. Op dit moment is dit nog niet het geval.

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of weet u iemand die deze nieuwsbrief graag ook wil Ontvangen ?

Laat het ons even weten!  

 

Correspondentieadres

Stichting Woonhof Westvoorne

p/a Meeuwenlaan 1

3233 BH Oostvoorne

Email: