Nieuwsbrief november 2022


 

NIEUWSBRIEF STICHTING WOONHOF WESTVOORNE 

NOVEMBER 2022

In deze nieuwsbrief geven we u een update van de activiteiten en voortgang van Stichting Woonhof Westvoorne (voorheen Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne).

Waarom ons initiatief?

 Het duurt nog even, maar al over 17 jaar is 51% van alle huishoudens 60+ (nu 33%). Dit gaat een enorme druk op de zorg opleveren. Daarnaast vindt de overheid het nodig dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Er is dan wel passende woonruimte nodig en een stevig sociaal netwerk. 

De centrale overheid roept gemeenten op hierin actief te zijn, bijvoorbeeld via de actielijn “Wonen en Zorg”.

Stichting Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne (voorheen Burgerinitiatief Woonhof Westvoorne) is een particulier initiatief dat zich sinds december 2018 inzet voor de realisatie van een woonhof binnen de gemeente Westvoorne volgens het concept van Stichting Knarrenhof https://www.knarrenhof.nl.

Ons doel is de bouw van een woonhof (grondgebonden en/of appartementen) met maximaal vijfentwintig woningen in een zelfredzame sociale omgeving (“nabuurschap”) met gemeenschappelijke voorzieningen. De insteek is dat op hoge leeftijd in de eigen woonomgeving zelfstandig kan worden gewoond.  

Uit de vele reacties blijkt dat hieraan binnen onze gemeente een grote behoefte aan is.

De afgelopen vier jaar zijn we bezig geweest het college en de gemeenteraad enthousiast te krijgen voor ons initiatief. Dit heeft onder andere geleid tot discussie over het onderwerp in de gemeenteraad en de discussienota Woonhoven in Westvoorne. Uiteindelijk hebben alle politieke partijen binnen de gemeente Westvoorne aangegeven in principe voorstander te zijn van de realisatie van een alternatieve woonvorm voor ouderen in Westvoorne, bijvoorbeeld een Knarrenhof.

Bij de landelijke stichting Knarrenhof hebben zich voor de gemeente Westvoorne 176 huishoudens ingeschreven (stand december 2021).  Hiermee staat Westvoorne op plaats 48 van in totaal 333 gemeenten.

 Ontwikkelingen Drenkeling 2 (Rockanje).

In een schriftelijke reactie op het voorlopige voorontwerp hebben we gevraagd om ruimte in het plan voor ons initiatief. In de laatst bekende plannen lijkt in het plan Drenkeling geen ruimte opgenomen te zijn voor een alternatieve woonvorm. In de laatste commissievergadering zijn door de commissieleden hier verder ook geen vragen over gesteld. Volgens ons voor de gemeente een gemiste kans.

 Oostvoorne

Hier zijn we al lange tijd in gesprek met een partij over private gebiedsontwikkeling met mogelijk toekomstige samenwerking. Er is geen voortuitgang te melden.

 Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 23 november

Per 1 januari worden Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis samengevoegd tot één gemeente: Voorne aan Zee.

Zodra het nieuwe college en de gemeenteraad bekend zijn starten we met een nieuw offensief.

We hebben de verkiezingsprogramma’s doorgenomen met het volgende resultaat:

 Bijna alle partijen hebben bouwen voor ouderen opgenomen in het programma.

 De volgende partijen benoemen specifiek het onderwerp alternatieve woonvormen/Knarrenhoven:

 VVD: Wil dat de gemeente aan de slag gaat met creatieve, nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewoningen, prefab woningen en woonhofjes.

 GroenLinks/PvdA: Wil graag meewerken aan alternatieve woonvormen waarbij wonen en zorg gecombineerd worden. 

 CDA: Geeft aan dat nieuwe woonconcepten ook de ruimte en de steun moeten krijgen van de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor mantelzorgwoningen, knarrenhofjes, semi-permanente woningen en Tiny houses.

 Ons Brielle: Wil steun geven aan initiatieven zoals Kangoeroewoningen, Tiny houses of andere alternatieve woonvormen.

 Vrij Voorne: Vrij Voorne kiest voor alternatieve woonvormen; denk aan zg. Knarrenhoven, Kangoeroewoningen en het realiseren van levensduur bestendige woningen.

Partij Voorne aan Zee geeft aan open te staan voor inwoners met ideeën en hechten aan het direct betrekken van initiatiefnemers bij het beleid, ook als het gaat om woonvormen zoals een Knarrenhof.   

Wij gaan door!

De afgelopen vier jaar waren voor ons enigszins teleurstellend. In woord was er vanuit de politiek bijval voor ons initiatief. Hier is het helaas bij gebleven. Daden blijven tot nu toe uit (Drenkeling Rockanje!).

Op dit moment hangt alles nog steeds op het vinden van een betaalbaar stuk grond. De houding van de gemeente is hierbij een onmisbare schakel. Regels maken het voor ons onmogelijk om buiten de bebouwde kom te kunnen bouwen. Een enkele woning op een groot stuk grond is vaak geen probleem, maar het collectief bouwen van meerdere woningen lijkt onmogelijk.

We geven de moed echter niet op! Een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad = nieuwe kansen!

 Correspondentieadres

Stichting Woonhof Westvoorne

p/a Meeuwenlaan 1

3233 BH Oostvoorne

Email: